نحوه ویرایش جزئیات صورت حساب صفحه پرداخت ووکامرس

به چند روش می توانید جزئیات صورتحساب را در ووکامرس  ویرایش کنید. در این آموزش ، من می خواهم نحوه ویرایش جزئیات صورتحساب را برای حذف فیلدها یا حذف الزامات برجسته کنم.

در پست قبلی ، نحوه غیرفعال کردن فیلد Zip/Postal Code در صفحه پرداخت یا نحوه حذف اعتبار کد پستی/پستی را به اشتراک گذاشتم.

نحوه ویرایش جزئیات صورتحساب ووکامرس (حذف فیلدها ، غیرفعال کردن اعتبارسنجی ، افزودن متغیرهای سفارشی و افزودن برچسب های فرم سفارشی)

امروز ، می خواهم نحوه ویرایش جزئیات صورتحساب و حذف فیلدهایی را که نمی خواهید به مشتریان نشان داده شود ، به شما نشان دهم.

ووکامرس جزئیات صورتحساب را با استفاده از افزونه رایگان ویرایش کنید

بیش از دوازده افزونه رایگان و افزونه ممتاز وجود دارد که می توانید از آنها برای ویرایش جزئیات صورتحساب ووکامرس استفاده کنید.

هر یک از این افزونه ها دارای ویژگی های منحصر به فرد و طراحی رابط هستند. بهترین افزونه رایگان برای ویرایش جزئیات صورتحساب در ووکامرس  ، Checkout Field Editor (Checkout Manager) برای ووکامرس  است.

این افزونه به شما امکان می دهد قسمت های اصلی Billing، Shipping و Additional را در پرداخت ووکامرس  ویرایش کنید.

در فرم ویرایش می توانید گزینه های زمینه سفارشی مانند: نام ، نوع ، برچسب ، نگهدارنده ، کلاس ، کلاس برچسب ، قوانین اعتبارسنجی و غیره را اضافه کنید (در دسترس بودن این گزینه ها ممکن است بر اساس انواع فیلدها تغییر کند).

ووکامرس ویرایش جزئیات صورتحساب با استفاده از قطعه کد

همچنین می توانید جزئیات صورتحساب را در صفحه پرداخت ووکامرس  با افزودن قطعه کد به فایل functions.php تم خود ویرایش کنید.

Remove ووکامرس Checkout Billing Fields

ابتدا ، می توانید فیلدهای صورتحسابی را که دوست ندارید با استفاده از قطعه کد زیر حذف کنید:

 

/**
 * Edit Billing Details to Remove Fields You Dont Want 
 **/
function sevencloner_remove_checkout_fields( $fields ) {

  // Billing fields
  unset( $fields['billing']['billing_company'] );
  unset( $fields['billing']['billing_email'] );
  unset( $fields['billing']['billing_phone'] );
  unset( $fields['billing']['billing_state'] );
  unset( $fields['billing']['billing_first_name'] );
  unset( $fields['billing']['billing_last_name'] );
  unset( $fields['billing']['billing_address_1'] );
  unset( $fields['billing']['billing_address_2'] );
  unset( $fields['billing']['billing_city'] );
  unset( $fields['billing']['billing_postcode'] );
	
	return $fields;
	
} 

	add_filter( 'woocommerce_checkout_fields', 'sevencloner_remove_checkout_fields' ); 

می توانید همه فیلدها را حذف کرده و فیلدهای سفارشی را اضافه کنید یا می توانید از قطعه کد در زیر مواردی که می خواهید نگه دارید حذف کنید.

این سریعترین راه برای حذف زمینه های صورتحساب از صفحه پرداخت ووکامرس  بدون استفاده از افزونه است.

به عنوان مثال ، اگر می خواهیم فقط نام ، نام خانوادگی و ایمیل را فقط در جزئیات صورتحساب نشان دهیم ، کد را مانند قطعه کد زیر تغییر می دهیم:

 

function sevencloner_remove_checkout_fields_keep_email_name( $fields ) {

  // زمینه های صورتحساب
  unset( $fields['billing']['billing_company'] );
  unset( $fields['billing']['billing_phone'] );
  unset( $fields['billing']['billing_state'] );
  unset( $fields['billing']['billing_address_1'] );
  unset( $fields['billing']['billing_address_2'] );
  unset( $fields['billing']['billing_city'] );
  unset( $fields['billing']['billing_postcode'] );
	
	return $fields;
	
} 

	add_filter( 'woocommerce_checkout_fields', 'sevencloner_remove_checkout_fields_keep_email_name' ); 

زمینه های صورتحساب و زمینه های حمل و نقل ووکامرس Checkout را حذف کنید

همچنین می توانید این منطق را برای حذف زمینه های حمل و نقل و همچنین زمینه های صورتحساب گسترش دهیدهمچنین می توانید این منطق را برای حذف زمینه های حمل و نقل و همچنین زمینه های صورتحساب گسترش دهید. کد کامل که زمینه های صورتحساب و زمینه های ارسال را حذف می کند به شرح زیر است:

 

  function sevencloner_remove_checkout_fields_billing_shipping( $fields ) {
  
		// زمینه های صورتحساب
		unset( $fields['billing']['billing_company'] );
		unset( $fields['billing']['billing_email'] );
		unset( $fields['billing']['billing_phone'] );
		unset( $fields['billing']['billing_state'] );
		unset( $fields['billing']['billing_first_name'] );
		unset( $fields['billing']['billing_last_name'] );
		unset( $fields['billing']['billing_address_1'] );
		unset( $fields['billing']['billing_address_2'] );
		unset( $fields['billing']['billing_city'] );
		unset( $fields['billing']['billing_postcode'] );

		// Shipping fields
		unset( $fields['shipping']['shipping_company'] );
		unset( $fields['shipping']['shipping_phone'] );
		unset( $fields['shipping']['shipping_state'] );
		unset( $fields['shipping']['shipping_first_name'] );
		unset( $fields['shipping']['shipping_last_name'] );
		unset( $fields['shipping']['shipping_address_1'] );
		unset( $fields['shipping']['shipping_address_2'] );
		unset( $fields['shipping']['shipping_city'] );
		unset( $fields['shipping']['shipping_postcode'] );

  return $fields;
 } 
add_filter( 'woocommerce_checkout_fields', 'sevencloner_remove_checkout_fields_billing_shipping' ); 

حذف زمینه های صورتحساب ووکامرس Checkout ، زمینه های حمل و نقل و یادداشت های سفارش

همچنین می توانید قسمت یادداشت سفارش را که در زیر بخش صورتحساب و بخش ارسال قرار دارد با همان منطق حذف کنید ، اما گزینه حذف سفارشات را مانند قطعه کد ترکیبی زیر اضافه کنید:

 

  function sevencloner_remove_checkout_fields_billing_shipping_order( $fields ) {
  
		// زمینه های صورتحساب
		unset( $fields['billing']['billing_company'] );
		unset( $fields['billing']['billing_email'] );
		unset( $fields['billing']['billing_phone'] );
		unset( $fields['billing']['billing_state'] );
		unset( $fields['billing']['billing_first_name'] );
		unset( $fields['billing']['billing_last_name'] );
		unset( $fields['billing']['billing_address_1'] );
		unset( $fields['billing']['billing_address_2'] );
		unset( $fields['billing']['billing_city'] );
		unset( $fields['billing']['billing_postcode'] );

		// زمینه های حمل و نقل
		unset( $fields['shipping']['shipping_company'] );
		unset( $fields['shipping']['shipping_phone'] );
		unset( $fields['shipping']['shipping_state'] );
		unset( $fields['shipping']['shipping_first_name'] );
		unset( $fields['shipping']['shipping_last_name'] );
		unset( $fields['shipping']['shipping_address_1'] );
		unset( $fields['shipping']['shipping_address_2'] );
		unset( $fields['shipping']['shipping_city'] );
		unset( $fields['shipping']['shipping_postcode'] );

        // Order fields
        unset( $fields['order']['order_comments'] );

  return $fields;
 } 
add_filter( 'woocommerce_checkout_fields', 'sevencloner_remove_checkout_fields_billing_shipping_order' ); 

ووکامرس ویرایش جزئیات صورتحساب مورد نیاز یا اعتبار سنجی

هنگامی که یکی از زمینه های صورتحساب پر نمی شود ، ووکامرس  خطایی مانند رایج ترین خطا ایجاد می کند – کد پستی صورتحساب کد پستی معتبر نیست.

این اتفاق می افتد زیرا به طور پیش فرض یک ویژگی اعتبارسنجی در زمینه های پرداخت صورتحساب ووکامرس  وجود دارد.

برای حل این مشکل و جلوگیری از نمایش این خطاها در هنگام خالی بودن فیلد ، باید اعتبار جزئیات صورتحساب را حذف کنید.

قطعه کد زیر اعتبار را از قسمت تلفن صورتحساب حذف می کند ، این کد باید به فایل functions.php تم فعال شما اضافه شود.

	/**
	 * Example to Remove Billing Field Validation
	 **/ 
 
		add_filter( 'woocommerce_billing_fields', 'sevencloner_remove_phone_field_validation');

		function sevencloner_remove_phone_field_validation( $fields ) {
		
			$fields['billing_phone']['required'] = false;
			
			return $fields;
		}

می توانید این منطق را در زمینه های بیشتری مانند نام ، ایمیل و غیره گسترش دهید. شما فقط باید کد زیر را با شناسه های فیلدی که می خواهید اعتبار را از آن حذف کنید جایگزین کنید.

$fields[‘billing_phone’][‘required’] = false;

ووکامرس  ویرایش جزئیات صورتحساب متغیرهایی و برچسب ها

روش دیگر برای ویرایش جزئیات صورتحساب ووکامرس  ، تغییر برچسب ها و دارنده های مکان صفحه پیش فرض ووکامرس  checkout است. با استفاده از قطعه کد زیر می توانید به این هدف برسید:

 add_filter('woocommerce_checkout_fields', 'sevencloner_edit_checkout_placeholders_labels');
 
		function sevencloner_edit_checkout_placeholders_labels($fields){
		
			 $fields['billing']['billing_company']['placeholder'] = 'Custom Placeholder';
			 $fields['billing']['billing_company']['label'] = 'Custom Label';
		 
		 return $fields;
		 }

نتیجه

در این آموزش ، ما روش های مختلفی را که می توانید جزئیات صورتحساب ووکامرس  را ویرایش کنید ، برای سفارشی کردن صفحه پرداخت ووکامرس  متناسب با نیازهای شما ، برجسته کرده ایم. مهم است که به خاطر داشته باشید که این قطعه کدها به همان نحوی کار می کنند که افزونه ها جزئیات صورتحساب ، جزئیات ارسال و یادداشت های سفارش را ویرایش می کنند.

همچنین توصیه می شود که همیشه این قطعه کد را به موضوع کودک تم فعال اضافه کنید. اگر تم کودک ندارید ، می توانید نحوه ایجاد تم کودک را با استفاده از این پست بیاموزید – ایجاد تم کودک در فروشگاه

چندین روش برای سفارشی سازی ووکامرس  وجود دارد اما رایج ترین آنها پنهان کردن ویژگی هایی است که دوست ندارید ، من یک راهنمای جامع در مورد نحوه پنهان کردن بیشتر ویژگی ها در فروشگاه ووکامرس  خود ، Ultimate ووکامرس  Hide Guide را به اشتراک گذاشتم. این می تواند مکانی عالی برای شروع کار با سفارشی سازی ووکامرس باشد.

اگر از تم پیش فرض ووکامرس  – تم ویترین فروشگاه استفاده می کنید ، می توانید از 80+ نکات سفارشی سازی ویترین فروشگاه در مورد نحوه ایجاد فروشگاه ووکامرس خود در ظاهر و احساس حرفه ای یاد بگیرید.

در نهایت ، در صورت نیاز به استخدام توسعه دهنده وردپرس متخصص ووکامرس ، من همیشه در دسترس شما هستم تا در صورت هرگونه مشکل ووکامرس  به شما کمک کنم یا هرگونه خطایی را در سایت خود برطرف کنم.

در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه ویرایش جزئیات صورت حساب صفحه پرداخت ووکامرس صحبت کنیم.


قیمت آموزش
رایگان
نوع دسترسی
رایگان

این مقاله در حال حاضر تنها به روش رایگان در دسترس می باشد.

ناصر خالدی
مدرس دوره

ناصر خالدی

مهندس شبکه, امنیت, برنامه نویسی تلفن های هوشمند, طراح وب سایت و متخصص هوش مصنوعی

گفتگوی برنامه نویسان

بخشی برای حل مشکلات برنامه‌نویسی و مباحث پیرامون آن

دیدگاه‌ها و پرسش‌ها

برای ارسال نظر نیاز است تا ابتدا وارد سایت شوید.

هیچ نظری ارسال نشده است.

مقالات پیشنهادی

وردپرس

وردپرس یک سیستم مدیریت محتوای قوی می باشد که با استفاده از آن می توان وب سایت ها و وبلاگ های گوناگونی با هر شرایطی را طراحی کرد چرا که این سیستم و ...


۵۹۵
۰
۱۳ آذر ۱۳۹۹

هک و امنیت

در تعریف کلی این واژه می توان گفت که به پیدا کردن راه های نفوذ به یک حریم شخصی و استفاده غیر مجاز از آن را هک می نامیم. هدف از هک می تواند ...


۷۳۲
۰
۱۳ آذر ۱۳۹۹

درباره فایل Robots.txt

این فایل ربات های خزنده موتور های جستجو را راهنمایی می کنند و به آنان می فهماند که چه دایرکتوری و لینک هایی قابل بررسی و چه دایرکتوری و لینک هایی غیرقابل برررسی می باشند...


۵۶۰
۰
۲ دی ۱۳۹۹

نود جی اس

توسعه دهندگان نود جی اس, زبان جاوا اسکریپت را از یک زبان قابل اجرا در مرورگر خارج کرده و به زبانی تبدیل کردن که بتوان آن را بصورت یه اپلیکیشن مستفل اجرا کرد و ...


۶۹۱
۰
۱۲ آذر ۱۳۹۹